Tải Game

qrcode

Thông Tin Các Danh Tướng

29/04/2020

THÔNG TIN CÁC DANH TƯỚNG

Số Thứ Tự Danh Tướng Phẩm Chất Thông Tin
1

 Gia Cát Lượng

SSR

Chi Tiết

2

Chu Du

SSR

Chi Tiết

3 Tào Tháo SSR

Chi Tiết

4 Lữ Bố SSR

Chi Tiết

5

Quan Vũ

SSR

Chi Tiết

6

Tào Nhân

SSR

Chi Tiết

7

Thái Sử Từ

SSR

Chi Tiết

8 Điêu Thuyền SSR

Chi Tiết

9

Lữ Mông

SSR

Chi Tiết

10

Chân Cơ

SSR

Chi Tiết

11

Lục Tốn

SSR

Chi Tiết

12

Trương Phi

SSR

Chi Tiết

13 Trương Yên SSR

Chi Tiết

14

Trương Liêu

SSR

Chi Tiết

15

Triệu Vân

SSR

Chi Tiết

16 Điển Vi SSR

Chi Tiết

17

Tôn Quyền

SSR

Chi Tiết

18 Lưu Bị SSR

Chi Tiết

19

Tuân Úc

SSR

Chi Tiết

20

Viên Thiệu

SSR

Chi Tiết

21 Tôn Sách SSR

Chi Tiết

22

Hoàng Trung

SSR

Chi Tiết

23 Mã Siêu SSR

Chi Tiết

24

Tôn Thượng Hương

SSR

Chi Tiết

25

Cam Ninh

SSR

Chi Tiết

26 Công Tôn Toản

SSR

Chi Tiết

27 Vu Cấm

SSR

Chi Tiết

28

Đổng Trác

SSR

Chi Tiết

29 Viên Thuật SSR

Chi Tiết

30 Bàng Thống SSR

Chi Tiết

31

Quách Gia

SSR

Chi Tiết

32

Trương Giác

SSR

Chi Tiết

33 Vu Cát SSR

Chi Tiết

34

Trần Cung

SR

Chi Tiết

35

Đại Kiều

SR

Chi Tiết

36 Văn Xú SR

Chi Tiết

37 Nhan Lương SR

Chi Tiết

38 Trình Dục SR

Chi Tiết

39

Lỗ Túc

SR

Chi Tiết

40

Giả Hủ

SR

Chi Tiết

41

Pháp Chinh

SR

Chi Tiết

42

Hoàng Cái

SR

Chi Tiết

43

Bàng Đức

SR

Chi Tiết

44

Lý Điển

SR

Chi Tiết

45

Tiểu Kiều

SR

Chi Tiết

46 Thái Văn Cơ SR

Chi Tiết

47

Quan Bình

SR

Chi Tiết

48

Ngụy Diên

SR

Chi Tiết

49 Nghiêm Nhan SR

Chi Tiết

50

Hạ Hầu Uyên

SR

Chi Tiết

51

Hạ Hầu Đôn

SR

Chi Tiết

52

Nhạc Tiến

SR

Chi Tiết

53

Chu Thương SR

Chi Tiết

54 Hoa Hùng SR

Chi Tiết

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ