Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN KHỔNG MINH XUẤT SƠN

12/10/2020

CHUỖI SỰ KIỆN KHỔNG MINH XUẤT SƠN

Kính thưa chư vị Chúa Công,

Chào tháng 10! Tháng của em, của anh, của bạn, của những người yêu thương... Tháng của cái se se lạnh đầu mùa chớm về thoang thoảng mùa hoa sữa... và cũng là tháng của Tuyệt Đỉnh Tam Quốc.


1. Sự Kiện Bắn Tên Gia Cát Lượng
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/10 đến 23h59 ngày 16/10
frownThể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng


 

2. Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/10 đến 23h59 ngày 16/10
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện (4 ngày từ 13-16/09), tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tổng tiêu trong 4 ngày, tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Quà sẽ được gửi trong 2 ngày SAU khi kết thúc sự kiện.

(Ví dụ: Trong thời gian sự kiện Chúa công tiêu 15000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 10000 KNB)

Mốc Tiêu Quà
10,000

NL thần thú sơ *20 + Nl thần thú trung*20 + Nl thần thú cao *20 + Đồng *500.000 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5

20,000

NL thần thú sơ *40 + Nl thần thú trung*40 + Nl thần thú cao *40 + Đồng *800.000+ Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10

30,000

NL thần thú sơ *60 + Nl thần thú trung*60 + Nl thần thú cao *60 + Đồng *1.000.000+ Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25

50,000

NL thần thú sơ *100 + Nl thần thú trung*100 + Nl thần thú cao *100 + Đồng *1.500.000+ Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40

75,000

NL thần thú sơ *150 + Nl thần thú trung*150 + Nl thần thú cao *150 + Đồng *2.000.000+ Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75

100,000

NL thần thú sơ *200 + Nl thần thú trung*200 + Nl thần thú cao *200 + Đồng *3.000.000 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100

150,000 NL thần thú sơ *250 + Nl thần thú trung*250 + Nl thần thú cao *250 + Đồng *4.000.000 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130


 

3. Tích Nạp Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/10 đến 23h59 ngày 16/10
frownThể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-48 giờ sau đợt sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 13 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 13, sang ngày 14 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 13/10

Mốc nạp Quà

1000

Mảnh mộc ngưu*2 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *5 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *10 + Cửu Xuân*20 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *15 + Cửu Xuân*40 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *20 + Cửu Xuân*60 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 2 *10 + Cửu Xuân*100 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 2 * 20 + Cửu xuân *150 + Hoa Kim ngẫu nhiên *3

 

Ngày 14/10

Mốc nạp

Quà

1000

Mảnh mộc ngưu*2 + NL thần thú sơ *20 + NL thần thú trung *20 + Điểm trận pháp * 2000
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + NL thần thú sơ *50 + NL thần thú trung *40 + Điểm trận pháp * 3000
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + NL thần thú sơ *100 + NL thần thú trung *80 + Điểm trận pháp * 5000 + Đồng *500000
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + NL thần thú trung *100 + NL thần thú cao *50 + Điểm trận pháp * 8000 + Đồng *1.000.000
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + NL thần thú trung *150 + NL thần thú cao *100 + Điểm trận pháp * 10000 + Đồng *2.000.000
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + NL thần thú trung *200 + NL thần thú cao *150 + Điểm trận pháp * 15000 + Đồng *3.000.000

 

 

Ngày 15/10

Mốc nạp

Quà

1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10

2500

Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Kiếm hoàn trung *1 + Cửu Xuân*20

5000

Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Kiếm hoàn trung *2+ Cửu Xuân*40

10000

Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*3 + Kiếm hoàn cao *1 + Cửu Xuân*60

25000

Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Kiếm hoàn cao *3 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung* 8 + Kiếm hoàn cao * 5 + Cửu Xuân*150

 

Ngày 16/10

Mốc nạp

Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*3 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*5 + Cửu Xuân*30
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*10 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên* 15+ Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*25 + Cửu xuân *150

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ