Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TUYỆT ĐỈNH SERVER

08/07/2020

frownĐây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu ngoài, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu trong game.

I. Tích Tiêu Đạt Mốc Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 09/07 đến 23h59 12/07
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó, tiêu đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong ngày 09/07 Chúa công tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của ngày 09->10, sang ngày 11 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng:

00h00 Ngày 09/07 -> 23h59 10/07 (Đợt 1)

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*20 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*40 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*60 + Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*80 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*100 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
75,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*150 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*200 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130

 

00h00 ngày 11/07 -> 23h59 12/07 (Đợt 2)

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc

Quà
5000 Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 Thanh Long Ấn*60 + Bạch Hổ Ấn*60 + Chu Tước Ấn*60 + Huyền Vũ Ấn*60 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 Thanh Long Phách*50 + Bạch Hổ Phách*50 + Chu Tước Phách*50 + Huyền Vũ Phách*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 Thanh Long Phách*70 + Bạch Hổ Phách*70 + Chu Tước Phách*70 + Huyền Vũ Phách*70 + Mảnh Mộc Ngưu*80
75,000 Thanh Long Phách*90 + Bạch Hổ Phách*90 + Chu Tước Phách*90 + Huyền Vũ Phách*90 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 Thanh Long Phách*120 + Bạch Hổ Phách*120 + Chu Tước Phách*120 + Huyền Vũ Phách*120 + Mảnh Mộc Ngưu*130

 

II. Tích Nạp Đạt Mốc Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 09/07 đến 23h59 12/07
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-48 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 09/07 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 09, sang ngày 10 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 09/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*20 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*40 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*60 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*100 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6 + Cửu Xuân*130 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*3

Ngày 10/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Sơ*10 + Rương NL Thần Binh Trung*10 + Rương NL Thần Binh Cao*10 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Sơ*20 + Rương NL Thần Binh Trung*20 + Rương NL Thần Binh Cao*20 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Rương NL Thần Binh Sơ*40 + Rương NL Thần Binh Trung*40 + Rương NL Thần Binh Cao*40 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Rương NL Thần Binh Sơ*60 + Rương NL Thần Binh Trung*60 + Rương NL Thần Binh Cao*60 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Rương NL Thần Binh Sơ*100 + Rương NL Thần Binh Trung*100 + Rương NL Thần Binh Cao*100 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Rương NL Thần Binh Sơ*130 + Rương NL Thần Binh Trung*130 + Rương NL Thần Binh Cao*130 + Cửu Xuân*130

Ngày 11/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*4 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*8 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung*12 + Cửu Xuân*130

Ngày 12/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Thanh Long Ấn*10 + Bạch Hổ Ấn*10 + Chu Tước Ấn*10 + Huyền Vũ Ấn*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Thanh Long Ấn*70 + Bạch Hổ Ấn*70 + Chu Tước Ấn*70 + Huyền Vũ Ấn*70
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Thanh Long Ấn*120 + Bạch Hổ Ấn*120 + Chu Tước Ấn*120 + Huyền Vũ Ấn*120
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Thanh Long Ấn*150 + Bạch Hổ Ấn*150 + Chu Tước Ấn*150 + Huyền Vũ Ấn*150


 

III. Đổi Chữ Nhận Quà

Pham vi: S1 - S77

Thời gian: Từ 00h00 ngày 09/07 đến 23h59 13/07
Thể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khiêu chiến ải thưởng và ải tinh anh có cơ hội nhận bộ chữ Tuyệt - Đỉnh - Tam Quốc

- Chúa công có thể dùng bộ chữ trên để đổi những vật phẩm hiếm chỉ xuất hiện trong sự kiện

- Ngày cuối cùng của sự kiện (13/07) chỉ dành để đổi quà, khiêu chiến ải không ra chữ.

 

Vật phẩm cần để đổi Vật Phẩm Lượt Đổi
Tuyệt*175 + Đỉnh*175 + Tam Quốc*175 Thời Trang Cực Phẩm Triệu Vân 1
Tuyệt*30 + Đỉnh*30 + Tam Quốc*30 Rương Mảnh Mộc Ngưu Ngẫu Nhiên*2 10
Tuyệt*25 + Đỉnh*25 + Tam Quốc*25 Rương Lệnh Điểm Tướng Ngẫu Nhiên*2 10

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ