Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN TẠM BIỆT THÁNG BẢY

27/07/2020

frownĐây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu ngoài, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu trong game.

I. Tích Tiêu Đạt Mốc Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 25/07 -> 23h59 28/07
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó, tiêu đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong ngày 25/07 Chúa công tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của ngày 25->26, sang ngày 27 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng:

00h00 ngày 25/07 -> 23h59 26/07 (Đợt 1)

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*20 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*40 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*60 + Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*80 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*100 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
75,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*150 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*200 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130

 

00h00 ngày 27/07 -> 23h59 28/07 (Đợt 2)

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc

Quà
5000 Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 Thanh Long Ấn*60 + Bạch Hổ Ấn*60 + Chu Tước Ấn*60 + Huyền Vũ Ấn*60 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 Thanh Long Phách*50 + Bạch Hổ Phách*50 + Chu Tước Phách*50 + Huyền Vũ Phách*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 Thanh Long Phách*70 + Bạch Hổ Phách*70 + Chu Tước Phách*70 + Huyền Vũ Phách*70 + Mảnh Mộc Ngưu*80
75,000 Thanh Long Phách*90 + Bạch Hổ Phách*90 + Chu Tước Phách*90 + Huyền Vũ Phách*90 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 Thanh Long Phách*120 + Bạch Hổ Phách*120 + Chu Tước Phách*120 + Huyền Vũ Phách*120 + Mảnh Mộc Ngưu*130

 

II. Tích Nạp Đạt Mốc Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 25/07 -> 23h59 28/07
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 25/07 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 25, sang ngày 26 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 25/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*20 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*40 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*60 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*100 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6 + Cửu Xuân*130 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*3

Ngày 26/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 5 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*5 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *5 +Rương NL thần binh tiên pháp *5 +Rương NL thần binh thần xạ *5 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 10 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*10 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *10 +Rương NL thần binh tiên pháp *10 +Rương NL thần binh thần xạ *10 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 20 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*20 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *20 +Rương NL thần binh tiên pháp *20 +Rương NL thần binh thần xạ *20 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 30 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*30 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *30 +Rương NL thần binh tiên pháp *30 +Rương NL thần binh thần xạ *30 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 50 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*50 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *50 +Rương NL thần binh tiên pháp *50 +Rương NL thần binh thần xạ *50 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Rương NL Thần Binh Cận Vệ * 80 + Rương NL Thần Binh Mãnh tướng*80 + Rương NL Thần Binh hào kiệt *80 +Rương NL thần binh tiên pháp *80 +Rương NL thần binh thần xạ *80 + Cửu Xuân*130

Ngày 27/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*4 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*8 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung*12 + Cửu Xuân*130

Ngày 28/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Lương thực *2000 + Đan tọa kỵ *50 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Lương thực *5000 + Đan tọa kỵ *80 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Lương thực *8000 + Đan tọa kỵ *100 + Cửu Xuân*40 + The N 4 sao *1
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Lương thực *10000 + Đan tọa kỵ *120 + Cửu Xuân*60 + Thẻ N 4 sao *1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Lương thực *15000 + Đan tọa kỵ *150 + Cửu Xuân*100 + Thẻ N 5 sao *1
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Lương thực *20000 + Đan tọa kỵ *200 + Cửu Xuân*130 + Thẻ N 5 sao *2


 

III. Nạp Liên Tiếp

Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 25/07 -> 23h59 28/07
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đủ 5000 NB để hoàn thành nhiệm vụ
- Ví Dụ:
(Nạp đủ 4 ngày mỗi ngày 5000 NB sẽ nhận hết tất cả các quà, nạp 3 trên 4 ngày thì sẽ nhận 3 quà đầu, nạp 2 trên 4 ngày sẽ nhận 2 quà đầu, nạp 1 trên 4 ngày sẽ nhận quà 1)
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau khi kết thúc 4 ngày sự kiện
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/

Nạp Liên Tiếp Quà
1 Thẻ Tuyển Chọn xích thố *1 + Cửu Xuân*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*4
2 Kiếm Hoàn Sơ*4 + Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ Chuyển Sao*1 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*15
3 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Tinh hồng nguyệt 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Thẻ N 5 sao *1 + Quẻ mệnh đỏ ngẫu nhiên *1
4 Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Mảnh mộc ngưu *50 + Kim quân tử ngẫu nhiên *1 + Kiếm Hoàn Cao*6 + Cửu Xuân*50


BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng

 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ