Tải Game

qrcode

[SỰ KIỆN NGOÀI] NẠP TIÊU ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ CỰC SỐC

16/06/2020

frownĐây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu ngoài, vừa nhận được quà tích nạp/tiêu trong game.

I. Tích Tiêu Đạt Mốc Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Đợt 1: Từ 0h00 17/06 đến 23h59 ngày 18/06 và Đợt 2: Từ 0h00 19/06 đến 23h59 ngày 20/06
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó, tiêu đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24 giờ sau mỗi đợt sự kiện.
(Ví dụ: Trong ngày 17/06 Chúa công tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của ngày 17->18, sang ngày 19 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Đợt 1: Từ 0h00 17/06 đến 23h59 ngày 18/06 

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*20 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*40 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*60 + Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*80 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*100 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
75,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*150 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*200 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130

Đợt 2: Từ 0h00 19/06 đến 23h59 ngày 20/06

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc

Quà
5000 Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 Thanh Long Ấn*60 + Bạch Hổ Ấn*60 + Chu Tước Ấn*60 + Huyền Vũ Ấn*60 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 Thanh Long Phách*50 + Bạch Hổ Phách*50 + Chu Tước Phách*50 + Huyền Vũ Phách*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 Thanh Long Phách*70 + Bạch Hổ Phách*70 + Chu Tước Phách*70 + Huyền Vũ Phách*70 + Mảnh Mộc Ngưu*80
75,000 Thanh Long Phách*90 + Bạch Hổ Phách*90 + Chu Tước Phách*90 + Huyền Vũ Phách*90 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 Thanh Long Phách*120 + Bạch Hổ Phách*120 + Chu Tước Phách*120 + Huyền Vũ Phách*120 + Mảnh Mộc Ngưu*130

II. Tích Nạp Đạt Mốc Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 17/06 đến 23h59 ngày 20/05
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 17/06 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 17, sang ngày 18 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 17/06:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*20 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*40 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*60 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*100 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6 + Cửu Xuân*130 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*3

Ngày 18/06:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Sơ*10 + Rương NL Thần Binh Trung*10 + Rương NL Thần Binh Cao*10 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Sơ*20 + Rương NL Thần Binh Trung*20 + Rương NL Thần Binh Cao*20 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Rương NL Thần Binh Sơ*40 + Rương NL Thần Binh Trung*40 + Rương NL Thần Binh Cao*40 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Rương NL Thần Binh Sơ*60 + Rương NL Thần Binh Trung*60 + Rương NL Thần Binh Cao*60 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Rương NL Thần Binh Sơ*100 + Rương NL Thần Binh Trung*100 + Rương NL Thần Binh Cao*100 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Rương NL Thần Binh Sơ*130 + Rương NL Thần Binh Trung*130 + Rương NL Thần Binh Cao*130 + Cửu Xuân*130

Ngày 19/06:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*4 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*8 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung*12 + Cửu Xuân*130

Ngày 20/06:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*3 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*5 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*7 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*11 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*22 + Cửu Xuân*130


BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 
 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ