Tải Game

qrcode

[Tổng Kết] Đỉnh Cao Quyết Đấu Mùa III

26/08/2020

Tổng Kết Giải Đấu Cụm 1-2-3-4-5 - Đỉnh Cao Quyết Đấu Mùa III

frownVậy là giải đấu 3Vs3 liên server - Đỉnh Cao Quyết Đấu của cụm 1-2-3-4-5 diễn ra vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Qua 9 ngày thi đấu rực lửa xin chúc mừng chúa công *********** đã dành thằng lợi chung cuộc, mang về chức vô địch.
Đồng thời xin chúc mừng tất cả các tướng quân nằm trong TOP 16 của sự kiện đều sẽ nhận được những quà tặng vô cùng gia trị

Cụm 1

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 SB_ÊRÍTT S2

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*250 + Huyền vũ ấn *500 + Lương thực *20.000

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 TĐAThái S5

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*200 + Huyền Vũ ấn *400

3 VoDanh S16

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*180 + Huyền Vũ ấn * 350

 

4 KevinSky S2
5 LiềuĂnNhiều S20

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*150 + Huyền vũ ấn *300


 

6 zA7zTràAtiso S20
7 zA7zTràLong S20
8 DR_TEE S3
9 ĂnGìTaoCúng S19

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*120 + Huyền Vũ ấn *250

 

10 BruceLee S2
11 LTL-KingLubu S3
12 LTL-AvA S3
13 MrBii S2
14 Zeppy S4
15 CravenA S1
16 Jellalz S20

 

Cụm 2

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 Poti S32

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*250 + Huyền vũ ấn *500 + Lương thực *20.000

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 D2B S21

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*200 + Huyền Vũ ấn *400

3 Pullman86 S29

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*180 + Huyền Vũ ấn * 350

 

4 $NguyênVy$ S31
5 LãKhảiÂnThuần@36 S36

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*150 + Huyền vũ ấn *300


 

6 NamThiênVũ S35
7 )(Boss)( S21
8 Jin S28
9 Chelseald S22

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*120 + Huyền Vũ ấn *250

 

10 Cell S30
11 ChâuPhiLong S23
12 BạchLongThần S23
13 HuyềnVũ S29
14 BạchHổ S29
15 Lâmsinh S24
16 RunyKio S28

 

Cụm 3

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 GKSesShomaru S56

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*250 + Huyền vũ ấn *500 + Lương thực *20.000

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 TKBắp S41

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*200 + Huyền Vũ ấn *400

3 TKChuoiDai S41

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*180 + Huyền Vũ ấn * 350

 

4 TKthóc S41
5 ST-Vinh S53

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*150 + Huyền vũ ấn *300


 

6 Ngố S50
7 DiễmLinhCơ S50
8 ST-QuynhQuynh S53
9 TD_CaoĐạiCa S47

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*120 + Huyền Vũ ấn *250

 

10 Ngốc S50
11 ThiệnTaiTai S41
12 *King* S51
13 AnhRấtLàChơi S55
14 akay S47
15 ThiênLong S51
16 TK190 S41

 

 

Cụm 4

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 PHITHIÊN S75

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*250 + Huyền vũ ấn *500 + Lương thực *20.000

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 LýBí S66

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*200 + Huyền Vũ ấn *400

3 PhanAn S74

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*180 + Huyền Vũ ấn * 350

 

4 TH-ViệtAnhBMT S68
5 TổCha S71

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*150 + Huyền vũ ấn *300


 

6 TSBHạngVũ S63
7 TH=LongSư S68
8 TH-CáĐẹp S73
9 TH-Trang S68

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*120 + Huyền Vũ ấn *250

 

10 *TheBest* S66
11 THNgôDụng S67
12 giacátnện S62
13 TH-TriệuVân S68
14 Dượng-(10) S61
15 TV-MộcHạ S61
16 BRT-LẩuNướng S78

 

Cụm 5

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 BN-Kevin S89

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*250 + Huyền vũ ấn *500 + Lương thực *20.000

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 HT-Hiếu S81

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*200 + Huyền Vũ ấn *400

3 .JAVNát S81

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*180 + Huyền Vũ ấn * 350

 

4 STKM89 S86
5 *HT-DjBay S81

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*150 + Huyền vũ ấn *300


 

6 HTMùng4 S81
7 BlueRose S86
8 *Jack* S81
9 L*Y*P S82

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*120 + Huyền Vũ ấn *250

 

10 YChịchEmĐiY S82
11 .JAV18cm S81
12 HtMùng6 S81
13 HT-Mùng10 S81
14 HtMùng5 S81
15 .JAVTÀ S81
16 ĐN-CôngTy S81

 


BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ